Nový sadzobník pokút: Koľko zaplatíme za dopravné priestupky

Novela cestného zákona, ktorá vstúpi do platnosti od januára, mení niektoré sadzby pokút. Za prekročenie rýchlosti v obci budeme napríklad platiť menej.

25.11.2013 06:00
policajt, vodičský preukaz, polícia Foto: ,
Zaplatenie pokuty na mieste môže ušetriť vodičom peniaze. Zatiaľ však môžu platiť len v hotovosti.
debata

Sadzobník je záväzný pre prípady blokových pokút na mieste. Ak vodič s pokutou nesúhlasí a odmietne ju na mieste zaplatiť, je agresívny alebo jedným konaním porušil viac priestupkov, nasleduje správne konanie, v ktorom sa postupuje podľa zákona o priestupkoch. Ten namiesto presných sankcií pozná len hornú hranicu pokuty.

A) Základné povinnosti

§ 3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia:

 • Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ vodičom motorového vozidla 60 eur
 • Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ 60 eur
 • Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ 100 eur

  v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 150 eur

  v prípade spôsobenia dopravnej nehody predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu (ďalej len „predložiť“)

 • Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky, alebo dopravného zariadenia 150 eur
 • Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či vodič nemotorového vozidla nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou predložiť

§ 4 Povinnosti vodiča

Použitie vozidla na jazdu, ktoré:

 • Nemožno prevádzkovať v cestnej premávke 60 eur
 • Šoférovanie bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom 30 eur
 • Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 60 eur
 • Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 150 eur
 • Šoférovanie bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa učí viesť automobil v autoškole, podrobuje sa skúške z jeho vedenia alebo má v čase zadržania vodičského povolenú jazdu predložiť
 • Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok

  pri zistení hodnoty menej ako 0,4761 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu 50 eur

  pri zistení hodnoty viac ako 0,4762 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu predložiť

 • Šoférovanie pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok (s výnimkou stavu vylučujúceho spôsobilosť viesť motorové vozidlo) predložiť
 • Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená predložiť
 • Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní 150 eur
 • Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 150 eur
 • Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 60 eur
 • Používanie telefónu vodičom počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 60 eur
 • Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60 eur
 • Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb – najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 60 eur
 • Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky 60 eur

§ 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

 • Vedenie motorového vozidla bez riadne upevnenej ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podliehajú 60 eur
 • Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke alebo ako spolujazdec na malom motocykli kategórii L1e (dvojkolesové vozidlo), na motocykli kategórii L3e (dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka) a L4e (dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom) 60 eur

§ 8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení

 • Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy 60 eur

B) Jazda vozidlami

§ 9 Spôsob jazdy

 • Jazda v protismernej časti vozovky alebo jazdného pruhu

  v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a podobne) 100 eur

  v ostatných prípadoch 60 eur

  ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky 150 eur

 • Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky 150 eur

§ 10 Jazda v jazdných pruhoch

 • Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu 60 eur
 • Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 100 eur
 • Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu 60 eur

Jazda v mimoriadnych prípadoch

§ 11

 • Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou 60 eur
 • Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 50 eur
 • Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 60 eur

§ 12

 • Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60 eur

§ 13

 • Nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse 60 eur
 • Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb 60 eur

§ 14 Obchádzanie

 • Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca 60 eur

§ 15 Predchádzanie

 • Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním 60 eur
 • Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje 60 eur
 • Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 60 eur
 • predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané 100 eur

§ 16 Rýchlosť jazdy

 • Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať 60 eur
 • Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k dopravnej nehode predložiť
 • Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením

v obci

do 6 km/h napomenutím
nad 6 – 10 km/h 20 eur
nad 10 – 15 km/h 40 eur
nad 15 – 19 km/h 60 eur
nad 19 – 25 km/h 90 eur
nad 25 – 30 km/h 140 eur
nad 30 – 35 km/h 200 eur
nad 35 – 40 km/h 280 eur
nad 40–45 km/h 360 eur
nad 45–50 km/h 440 eur
nad 50–55 km/h 540 eur
nad 55–60 km/h 650 eur
nad 60 km/h a viac predložiť

mimo obce

do 6 km/h napomenutím
nad 6 – 15 km/h 20 eur
nad 15 – 25 km/h 40 eur
nad 25 – 29 km/h 60 eur
nad 29 – 35 km/h 130 eur
nad 35 – 40 km/h 200 eur
nad 40 – 45 km/h 300 eur
nad 45 – 50 km/h 400 eur
nad 50 – 55 km/h 520 eur
nad 55 – 60 km/h 650 eur
nad 60 km/h a viac predložiť

§ 19 Odbočovanie

 • Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania 50 eur
 • Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním 60 eur
 • Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku 60 eur
 • Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo 60 eur
 • Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 eur
 • Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60 eur
 • Nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno 40 eur
 • Ohrozenie cyklistu odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava 60 eur

§ 20 Jazda cez križovatku

 • Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k

ich ohrozeniu 150 eur

 • Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k ich ohrozeniu 100 eur
 • Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke 60 eur
 • Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad 60 eur

§ 21 Vchádzanie na cestu

 • Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny 60 eur
 • Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 eur
 • Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 60 eur

§ 22 Otáčanie a cúvanie

 • Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní 60 eur
 • Nezabezpečenie otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad 60 eur
 • Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 60 eur

§ 23 Zastavenie a státie

 • Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo 30 eur
 • Pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy 60 eur
 • Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 60 eur
 • Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta 60 eur
 • Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m 60 eur
 • Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka 60 eur
 • Neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu 60 eur
 • Vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 60 eur

§ 24

 • Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj pri nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 30 eur
 • V prípade spôsobenia udalosti podľa § 64 ods. 3 zákona o premávke alebo spôsobenia dopravnej nehody 60 eur
 • Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 60 eur
 • Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach 60 eur

§ 25

 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi 150 eur
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse 60 eur
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak, alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím 60 eur
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou 60 eur
 • Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel 60 eur
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m 60 eur
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené 150 eur
 • Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia 60 eur

§ 27 Železničné priecestia

 • Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 60 eur
 • Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať 60 eur

§ 28

 • Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 150 eur

Osvetlenie vozidiel

§ 32

 • Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti 20 eur
 • Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením za zníženej viditeľnosti 60 eur
 • Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti 20 eur

Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste

§ 44 Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

 • Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá a parkovacieho preukazu 60 eur

  Pozn. Pri všetkých priestupkoch, kde je základná sadzba 60 eur, sa od januára 2014 výška pokuty zníži podľa prijatej novely zákona o cestnej premávke na 50 eur

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sadzobník pokút #pokuty za dopravné priestupky #novela cestného zákona
Články podľa značiek