Sadzobník pokút: Koľko zaplatíme za dopravné priestupky

Od budúceho roka si polícia pripravila na cestných pirátov vyššie pokuty. Pozrite si podrobný "cenník" za prehrešky v cestnej doprave. Za rýchlosť až 1 000 eur a šesť rokov bez papierov.

16.11.2015 06:00
radar, polícia, meranie rýchlosti, Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (13)

Základné povinnosti

Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia

Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“

 • vodičom motorového vozidla: 50 eur
 • vodičom nemotorového vozidla: 20 eur

Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“: 50 eur

Zákazová dopravná značka: „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu“ s vyznačením hranice 12 ton: 1 000 eur

Zákazová dopravná značka: „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“, ktorú porušil vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 ton alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 ton: 800 – 1 000 eur

Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“: 100 eur

 • v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky: 150 eur
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu (ďalej len „predložiť“)

Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou alebo vyplývajúci z dopravného zariadenia: 100 eur

 • V prípade ohrozenia iného účastníka cestnej premávky: 150 eur
 • V prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia

 • vodičom vozidla: 30 eur
 • chodcom: 10 – 30 eur

Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky: 100 eur

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či vodič nemotorového vozidla nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou: predložiť

Používanie technických prostriedkov alebo zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar): 150 eur

Umiestnenie technického prostriedku alebo zariadenia, ktorého činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar), takým spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie: 100 eur

Povinnosti vodiča

Použitie vozidla na jazdu, ktoré:

 • nemožno prevádzkovať v cestnej premávke: 50 eur
 • vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, alebo vozidla vyradeného z evidencie vozidiel, alebo vozidla, ktoré nie je opatrené platnou tabuľkou s evidenčným číslom, ak tejto povinnosti podlieha, alebo vedenie vozidla s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu: predložiť

Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom: 30 eur

Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov:
30 – 50 eur

Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov: 150 eur

 • V prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Vedenie vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa ho učí viesť v autoškole, podrobuje sa skúške z jeho vedenia alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu: predložiť

Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu, pri zistení hodnoty menej ako 0,48 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu: 30 – 50 eur

Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu, pri zistení hodnoty 0,48 a viac mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu alebo iných návykových látok: predložiť

Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok (s výnimkou stavu vylučujúceho spôsobilosť viesť motorové vozidlo): predložiť

Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené zákonom, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená: predložiť

Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní: 150 eur

Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov: 150 eur

Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky: 30 eur

Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky: 50 eur

Používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla: 50 eur

Používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky: 50 eur

Vyhadzovanie predmetov z vozidla a obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode: 20 – 40 eur

Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky: 30 – 50 eur

Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach, ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi: 150 eur

Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu: 30 eur

Vedenie motorového vozidla bez riadne upevnenej ochrannej prilby , ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podlieha: 50 eur

Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke: 30 – 50 eur

Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení

Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy: 50 eur

Jazda vozidlami

Spôsob jazdy

Jazda v protismernej časti cesty

 • v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a podobne): 100 eur
 • ktorou je diaľnica, rýchlostná cesta alebo iná smerovo rozdelená cesta: predložiť
 • v ostatných prípadoch: 60 eur
 • ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky: 150 eur
 • ak dôjde k dopravnej nehode: predložiť

Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky: 100 eur

 • v prípade ohrozenia iných účastníkov cestnej premávky: 150 eur
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Jazda v jazdných pruhoch

Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu: 30 – 50 eur

Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, jazdnou súpravou, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky mimo obce na ceste s troma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy: 30 – 50 eur

Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu: 100 eur

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu: 50 eur

Jazda v mimoriadnych prípadoch

Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou: 30 – 50 eur

Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse: 40 eur

Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse: 50 eur

Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu: 30 eur

Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy: 60 eur

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse: 30 – 50 eur

Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo doň nastupujúcej v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb: 50 eur

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Obchádzanie

Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca: 50 eur

Predchádzanie

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní: 40 eur

Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním: 50 eur

Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje: 50 eur

Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom: 50 eur

Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané: 100 eur

 • v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky: 150 eur
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Rýchlosť jazdy

Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať: 50 eur

Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k dopravnej nehode: predložiť

Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením

V obci:

 • do 6 km/h: napomenutím
 • nad 6 do 10 km/h: 20 eur
 • nad 10 do 15 km/h: 40 eur
 • nad 15 do 19 km/h: 50 eur
 • nad 19 do 25 km/h: 80 eur
 • nad 25 do 30 km/h: 140 eur
 • nad 30 do 35 km/h: 200 eur
 • nad 35 do 40 km/h: 280 eur
 • nad 40 do 45 km/h: 360 eur
 • nad 45 do 50 km/h: 440 eur

nad 50 do 55 km/h: 540 eur

 • nad 55 do 60 km/h: 650 eur
 • nad 60 km/h a viac: predložiť

Mimo obce:

 • do 6 km/h: napomenutím
 • nad 6 do 15 km/h: 20 eur
 • nad 15 do 25 km/h: 40 eur
 • nad 25 do 29 km/h: 50 eur
 • nad 29 do 35 km/h: 100 eur
 • nad 35 do 40 km/h: 200 eur
 • nad 40 do 45 km/h: 300 eur
 • nad 45 do 50 km/h: 400 eur
 • nad 50 do 55 km/h: 500 eur
 • nad 55 do 60 km/h: 650 eur
 • nad 60 km/h a viac: predložiť

Odbočovanie

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania: 40 eur

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním: 50 eur

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby , ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje: 30 eur

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch: 60 eur

Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke

 • ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo: 60 eur
 • Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky: 100 eur
 • V prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy: 60 eur

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno: 40 eur

Ohrozenie cyklistu odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava: 50 eur

Jazda cez križovatku

Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k:

 • ich ohrozeniu: 150 eur
 • dopravnej nehode: predložiť

Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k:

 • ich ohrozeniu: 100 eur
 • dopravnej nehode: predložiť

Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke: 50 eur

Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad: 50 eur

Vchádzanie na cestu

Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny: 60 eur

 • ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky: 100 eur
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou,

 • ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky: 30 – 50 eur
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť
 • Znečisťovanie cesty: 30 eur

Otáčanie a cúvanie

Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní: 50 eur Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad: 30 – 50 eur

Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané: 50 eur

Zastavenie a státie

Zastavenie na obojsmernej ceste

 • v protismere vľavo: 30 eur
 • pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh v šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy:

30 – 50 eur

 • pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy: 30 – 50 eur
 • Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta: 50 eur
 • Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m: 50 eur

Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka: 50 eur

Neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu: 50 eur

Vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom: 50 eur

Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj pri nastupovaní do vozidla alebo pri vystupovaní z neho: 30 eur

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: 50 eur

Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba: 30 eur

 • v prípade ohrozenia iných účastníkov cestnej premávky alebo spôsobenia dopravnej nehody: 50 eur

Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach: 30 – 50 eur

Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi: 150 eur

Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse: 50 eur

Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím: 30 – 50 eur

Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou: 30 – 50 eur

 • Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel: 50 eur

Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m: 50 eur

Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené: 150 eur

Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia: 50 eur

Železničné priecestia

Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac ako jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu: 30 – 50 eur

Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať: 50 eur

Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie: 150 eur

 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť

Nerešpektovanie pokynov osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia: 50 eur

Znamenie o zmene smeru jazdy

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky: 30 – 50 eur

Výstražné znamenia

Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia: 30 eur

Osvetlenie vozidiel

Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti: 10 – 20 eur

Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením za zníženej viditeľnosti: 50 eur

Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti: 20 eur

Použitie predných svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší: 30 eur

Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v ob­ci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce: 50 eur

Vlečenie motorového vozidla

Neosvetlenie vlečeného motorového vozidla za zníženej viditeľnosti predpísaným osvetlením: 50 eur

Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo motorového vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse: 50 eur

Premávka na diaľnici a rýchlostnej ceste

Jazda na diaľnici alebo rýchlostnej ceste s motorovým vozidlom rýchlosťou menej ako 80 km/h, v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 km/h:** 30 – 50 eur**

Používanie diaľnice alebo rýchlostnej cesty iným účastníkom cestnej premávky: 50 eur

Vchádzanie na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu mimo miest na to určených: 50 eur

Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, pri ktorom došlo:

 • k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky: 100 eur
 • k spôsobeniu dopravnej nehody: predložiť

Porušenie zákazu predchádzania iného motorového vozidla pri jazde na diaľnici alebo rýchlostnej ceste vodičom motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg, alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg: 100 eur

Porušenie povinnosti jazdiť minimálne dve sekundy alebo tri sekundy pri vozidlách kategórie M3, N2 alebo N3 za vozidlom idúcim pred ním: 50 eur

Zastavenie a státie na diaľnici alebo rýchlostnej ceste inde ako na miestach označených ako parkovisko: 50 eur

Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici alebo rýchlostnej ceste predpísaným spôsobom: 50 eur

Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený: 50 eur

Vlečenie motorového vozidla po diaľnici alebo rýchlostnej ceste, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde alebo k najbližšiemu parkovisku: 50 eur

Predchádzanie iného motorového vozidla, ak vodič svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje iné motorové vozidlo idúce po diaľnici alebo rýchlostnej ceste: 50 eur

Premávka v zimnom období

Použitie motorového vozidla kategórie M1 a N1 v cestnej premávke, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, ak toto motorové vozidlo nie je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“: 50 eur

Použitie motorového vozidla kategórie M2, M3, N2, N3 v cestnej premávke, ak toto nie je vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“ aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v čase, keď sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza: 50 eur Neodstránenie z vozidla a z nákladu kusov ľadu a snehu: 30 – 50 eur

Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy:

 • v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 h: 50 eur
 • v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 h: 50 eur

Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel, ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni v čase od 00.00 do 22.00 h: 50 eur

Porušenie zákazu jazdy nákladným motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg alebo jazdným súpravám s najväčšou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg na ceste III. triedy, okrem prípadov podľa § 39 ods. 3 písm. a), b), d) a f) až l) a § 39 ods. 4 a 5 zákona o premávke: 800 – 1 000 eur

Používanie zvláštnych motorových vozidiel v cestnej premávke okrem premávky na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách bez povolenia na zvláštne užívanie ciest s výnimkou traktorov a pracovných strojov samohybných povinne opatrených tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty II. triedy, a zvláštnych motorových vozidiel podľa odseku 5 písm. b/ zákona o premávke: 50 eur

Porušenie zákazu jazdy pre traktory a pracovné stroje samohybné na ceste I. a II. triedy, ktoré nie sú opatrené tabuľkou s evidenčným číslom: 50 eur

Porušenie zákazu jazdy pre traktory a pracovné stroje samohybné na ceste I. triedy, ktoré sú opatrené tabuľkou s evidenčným číslom:

 • v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 h: 50 eur

v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 h: 50 eur

Porušenie zákazu jazdy záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. triedy; na ceste II. triedy je takýmto vozidlám zakázaná jazda: 50 eur

 • v čase od 06.00 do 09.00 h, od 15.00 do 20.00 h a od 23.00 do 04.00 h: 50 eur
 • v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel, ak tento čas nie je rovnaký s časmi podľa predchádzajúceho bodu: 50 eur

Použitie vozidla, ktorému bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C podľa § 127 ods. 12 zákona o premávke na iných ako na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti: 50 eur

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami

Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy: 100 eur

 • v prípade ohrozenia týchto vozidiel: 150 eur
 • v prípade spôsobenia dopravnej nehody: predložiť
 • Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel: 50 eur

Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy: 50 eur

Vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy, alebo neoprávnené použitie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy: 150 eur

Prekážka cestnej premávky

Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky: 50 eur

Neoznačenie prekážky cestnej premávky: 50 eur

Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá a parkovacieho preukazu: 50 eur

Podmienky prepravy osôb a nákladu

Preprava osôb

Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb: 50 eur

Vyhadzovanie predmetov z vozidla: 20 – 40 eur

Nedodržanie podmienok pri preprave osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora: 50 eur

Preprava nákladu

Prekročenie najväčšej prípustnej hmotnosti

 • do 10 %: 50 eur
 • nad 10 % do 15 %: 90 eur
 • nad 15 % do 20 %: 170 eur
 • nad 20 % do 25 %: 280 eur
 • nad 25 % do 30 %: 390 eur
 • nad 30 % do 35 %: 500 eur
 • o viac ako 35 %: 650 eur
 • Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie prepravovaného nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky: 50 eur

Osobitné ustanovenia o niektorých účastníkoch cestnej premávky

Osobitné ustanovenia o chodcoch

Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba): 50 eur

Porušenie povinnosti chodca idúceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev: 10 – 30 eur

Osobitné ustanovenia o cyklistoch

Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka, vedením psa alebo iného zvieraťa alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla: 30 – 50 eur

Porušenie povinnosti cyklistu jazdiaceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev: 30 eur

Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov používajúcich cestičku pre cyklistov osobou pohybujúcou sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení: 30 eur

Jazda na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave: 10 eur

Vodičské oprávnenie

Vedenie vozidla bez osoby spolujazdca: predložiť

Porušenie povinností spolujazdca podľa § 4 ods. 2 písm. a) a d) zákona o premávke: 150 eur <info>Porušenie povinností spolujazdca podľa § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona o premávke: predložiť

Osoba spolujazdca podľa § 74 ods. 2 zákona o premávke, ktorá nemá pri sebe platný vodičský preukaz: 30 eur

13 debata chyba
Články podľa značiek