Sadzobník pokút platný od 1. januára 2011

Zverejnený sadzobník pokút je záväzný pre prípady blokových pokút na mieste.

07.01.2011 14:19
polícia, pokuta, pokuty, cestný zákon, policajt Foto:
polícia, pokuta, pokuty, cestný zákon, policajt
debata

„Ak vodič s pokutou nesúhlasí a odmietne ju na mieste zaplatiť, je agresívny alebo jedným konaním porušil viac priestupkov nasleduje správne konanie,“ vysvetľuje hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. „V správnom konaní napríklad pri prekročení rýchlosti môže byť vodičovi uložená pokuta od 150 do 850 eur a zákaz činnosti do 3 rokov. Ďalšie priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ich sankcie sú uvedené v zákone o priestupkoch.“

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia
Zákazová dopravná značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
- vodičom motorového vozidla – 60 €
- vodičom nemotorového vozidla – 20 €
Zákazová dopravná značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel – 60 €
Zákazová dopravná značka Zákaz predchádzania – 60 €
- v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky – 100 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku správnemu orgánu (ďalej len predložiť správu)
Prejazd cez križovatku na signál STOJ!, ktorý dáva policajt alebo iná oprávnená osoba, alebo ak zákaz vyplýva z dopravnej značky alebo zariadenia – 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu
Ostatné dopravné značky a zariadenia – 30 €
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky – 100 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu
- neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo inej návykovej látky v krvi – predložiť správu
- používanie takzvaných antiradarov – 150 €

Povinnosti vodiča
Použitie vozidla na jazdu, ktoré:
- nemožno prevádzkovať v cestnej premávke – 60 €
- vedenie auta bez platných dokladov – 30 €
- nedanie prednosti chodcovi alebo ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov – 60 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu
Šoférovanie bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa ho učí viesť v autoškole, podrobuje sa skúške z jeho vedenia alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu – predložiť správu
Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok – predložiť správu
Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní – 60 €
Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov – 60 €
Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky – 30 €
Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky – 60 €
Používanie telefónu vodičom počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla – 60 €
Používanie hanlivých gest a iných vulgárnych prejavov voči ostatným účastníkom cestnej premávky – 30 €
Vyhadzovanie predmetov z auta – 60 €
Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky najmä nadmerným hlukom, prachom, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho auta v chode – 60 €
Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach, ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi – 150 €

Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu – 30 €
Vedenie motorového vozidla bez ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podlieha – 60 €
Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke alebo ako spolujazdec na malom motocykli – 60 €

Používanie bezpečnostných pásov
Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy – 60 €

Spôsob jazdy
Jazda v protismere v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy, stúpania a podobne) – 100 €
- v ostatných prípadoch – 60 €
- ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky – 150 €
- ak dôjde k dopravnej nehode – predložiť správu
Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke – 150 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu

Jazda v jazdných pruhoch
Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom ako v pravom jazdnom pruhu – 60 €
Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg, jazdnou súpravou, ktorej dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km v iných ako dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky mimo obce na ceste s troma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy – 60 €
Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého – 100 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu
Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu – 60 €

Jazda v mimoriadnych prípadoch
Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou – 60 €
Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse – 50 €
Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse – 60 €
Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu – 30 €
Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy – 60 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu
Nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse – 60 €
Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb – 60 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu

Obchádzanie
Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca – 60 €

Predchádzanie
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní – 50 €
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním – 60 €
Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje – 60 €
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom – 60 €
Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané – 150 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu

Rýchlosť jazdy
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať – 60 €
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k dopravnej nehode – predložiť správu

Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

prekročenie rýchlosti o v obci mimo obce
od 6 – 10 km/h 10 €
od 11 – 15 km/h 30 € 20 €
od 16 – 20 km/h 50 € 30 €
od 21 – 25 km/h 70 € 50 €
od 26 – 30 km/h 100 € 80 €
od 31 – 35 km/h 150 € 120 €
od 36 – 40 km/h 200 € 150 €
od 41 – 45 km/h 250 € 200 €
od 46 – 50 km/h 300 € 280 €
od 51 – 55 km/h 350 € 350 €
od 56 – 60 km/h 400 € 400 €
od 61 – 65 km/h 450 € 450 €
od 66 – 70 km/h 550 € 550 €
o viac ako 71 km/h 650 € 650 €

Odbočovanie
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania – 50 €
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním – 60 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu
Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje – 30 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – 60 €
Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku – 60 €
Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo – 60 €
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky – 100 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu
Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy – 60 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu

Jazda cez križovatku
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou Daj prednosť v jazde alebo Stoj, daj prednosť v jazde a došlo k
- ich ohrozeniu – 150 €
- dopravnej nehode – predložiť správu
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k
- ich ohrozeniu – 100 €
- dopravnej nehode – predložiť správu
Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke – 60 €
Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad – 60 €

Vchádzanie na cestu
Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny – 60 €
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky – 100 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu
Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky – 60 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu
Znečisťovanie cesty – 30 €

Otáčanie a cúvanie
Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní – 60 €
Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad – 60 €
Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané – 60 €

Zastavenie a státie
Zastavenie na obojsmernej ceste
- v protismere vľavo – 30 €
- pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh v šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy – 60 €
- pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy – 60 €
Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta – 60 €
Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m – 60 €
ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka – 60 €
neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu – 60 €
vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom – 60 €
Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí auta, ako aj nastupovaní alebo vystupovaní z auta – 30 €
V prípade dopravnej nehody – 60 €
Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba – 60 €
Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka počas núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach – 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi – 150 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse – 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom zostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m – 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou – 60 €
Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel – 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m – 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené – 60 €
Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia – 60 €

Železničné priecestia
Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu – 60 €
Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka Stoj, daj prednosť v jazde na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať – 60 €
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie – 150 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu
Nerešpektovanie pokynov osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky priecestia – 60 €

Znamenie o zmene smeru jazdy
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy – 50 €

Výstražné znamenia
Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia – 30 €

Osvetlenie vozidiel
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti – 20 €
Neosvetlenie auta počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi za zníženej viditeľnosti – 60 €
Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti – 20 €
Použitie predných svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší – 30 €
Neosvetlenie stojaceho auta za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce – 60 €
Neosvetlenie vlečeného motorového vozidla za zníženej viditeľnosti – 60 €
Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo motorového vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche auta alebo v autobuse – 60 €

Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
Jazda na diaľnici rýchlosťou menej ako 80 km v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 km – 60 €
Používanie diaľnice iným účastníkom cestnej premávky – 60 €
Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených – 60 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky – 100 €
k spôsobeniu dopravnej nehody – predložiť správu
Porušenie zákazu predchádzania iného motorového vozidla pri jazde na diaľnici vodičom motorového vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg, alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7500 kg – 100 €
Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko – 60 €
Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom – 60 €
Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený – 60 €
Vlečenie auta po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde alebo k najbližšiemu parkovisku – 60 €
Predchádzanie iného motorového vozidla, ak vodič svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje iné motorové vozidlo idúce po diaľnici – 60 €

Osobitosti premávky v zime
Použitie motorového vozidla ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza a toto nie je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami – 60 €

Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
Porušenie zákazu jazdy s hmotnosťou prevyšujúcou 7500 kg a áut s celkovou hmotnosťou viac ako 3500 kg s prípojným vozidlom po diaľnici, na rýchlostnej ceste I. triedy
- v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak tá nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 7. do 19. h – 60 €
- v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22. h – 60 €
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel, ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni v čase od 00.00 do 22. h – 60 €

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami
Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy – 100 €
V prípade ohrozenia týchto vozidiel – 150 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody – predložiť správu
Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel – 60 €
Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy – 60 €

Prekážka cestnej premávky
Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky – 60 €
Neoznačenie prekážky cestnej premávky – 60 €

Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz
Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá – 60 €

Preprava osôb
Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb – 60 €
Vyhadzovanie predmetov z vozidla – 60 €

Preprava nákladu
Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky – 60 €

Osobitné ustanovenia o chodcoch
Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba) – 60 €
Porušenie povinností chodca idúceho po krajnici alebo po okraji cesty za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľné reflexné prvky – 30 €

Osobitné ustanovenia o cyklistoch
Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka, vedením psa alebo iného zvieraťa alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla – 60 €
Porušenie povinnosti cyklistu jazdiaceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev – 30 €
Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov používajúcich cestičku pre cyklistov osobou pohybujúcou sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení – 30 €
Jazda na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave – 10 €

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Pokuty za priestupky podľa zákona o priestupkoch

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto:
a) sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky
b) sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody
c) šoféruje bez príslušného vodičského oprávnenia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak sa školí v autoškole, robí skúšky alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,
d) šoféruje v podnapitom stave
e) počas šoférovania požije alkohol a ten sa ešte v jeho tele nachádza
f) ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, že sa v jeho tele ešte nachádza
g) naruší bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, v dôsledku čoho vznikne dopravná nehoda
h) prekročí rýchlosť
i) použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, súpravy, prípojného vozidla alebo nápravy je prekročená
j) dopustí sa porušenia pravidiel cestnej premávky
k) inak poruší predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Za to môže dostať pokutu:
a) až c) – od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov,
d) a f) – od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov,
e), g) až i) – od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov,
j) – od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov,
k) – do 100 eur.
V blokovom konaní možno uložiť za priestupok a až i pokutu do 650 eur, za priestupok j do 150 eur a k do 60 eur. V rozkaznom konaní to môže byť pokuta za a až i do 650 eur.

.

debata chyba
Články podľa značiek