Chodci a cyklisti verzus vodiči

Chodci-cyklisti-vodiči – trojuholník, v ktorom to občas pekne škrípe. Problémom žiaľ nie je len malá vzájomná ohľaduplnosť, ale v mnohých prípadoch aj neznalosť najnovších predpisov.

18.04.2012 10:34
cyklisti Foto:
Vodič a cyklisti prichádzajú často do zbytočných kolízií.
debata

Prevažná časť tragických nehôd medzi chodcami, cyklistami a vodičmi sa stáva za zníženej viditeľnosti v obci a mimo priechodu pre chodcov. Najviac usmrtených chodcov býva vo veku 70–80 rokov a tiež deti od 5 do 10 rokov. Dôvod je ten, že ide o najväčšie skupiny nemotorizovaných občanov. Žien býva usmrtených oproti mužom menej, v pomere 1:3. Čo sa týka jednotlivých ročných období, najviac smrteľných nehôd je medzi októbrom a decembrom (dlhé noci, krátke dni) a najmenej od apríla do júna (dlhšie dni a kratšie noci). Najviac všetkých kolízií sa stane v letných mesiacoch.

Najčastejšie príčiny tragických nehôd sú chýbajúce reflexné prvky na oblečení chodcov, ktorí navyše prechádzali cez cestu na tmavých miestach, alebo nerešpektovali svetelnú signalizáciu. Svoju vinu však často nesú aj vodiči, ktorý považujú komunikácie za svoje výsostné územie a chodcov, či cyklistov nerešpektujú. Ako problematické sa javí najmä odbočovanie vozidiel doprava, ak križujú cestu cyklistom. Hoci je vodič v takom prípade povinný dať cyklistovi prednosť, v mnohých prípadoch sa tak nestáva. Podobné je to aj pri súčasnom odbočovaní auta aj cyklistu doľava. Cyklista v tom prípade odbočuje po ľavej strane auta, no to mu musí po odbočení umožniť opäť sa zaradiť na pravú stranu vozovky.

Vyhláška jasné hovorí, že každý učastník cestnej premávky (cyklista, chodec aj vodič) je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Je ďalej povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.

Vodič

Vodič je povinný:

 • dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám,
 • dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť,
 • vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno,
 • ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky,
 • vodič je povinný v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcu,
 • v obytnej, pešej a školskej zóne smie vodič jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť a ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo.
Jazdu by mali vodiči vždy prispôsobiť aktuálnym... Foto: Ivan Majerský
Autá Jazdu by mali vodiči vždy prispôsobiť aktuálnym podmienkam na ceste.

Vodič nesmie:

 • ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,
 • ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov, zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
 • predchádzať na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi,
 • pri odbočovaní doľava nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo,
 • v obytnej a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.

Chodec

Práva a povinnosti chodca

Chodec je účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo, aj ak tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 60 cm, osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera.

S dodržiavaním pravidiel majú často problém aj... Foto: Robert Hüttner
chodci S dodržiavaním pravidiel majú často problém aj samotní chodci.
 • Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je chodník neschodný, chodí sa po ľavej krajnici. Tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.
 • Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak, alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím.
 • Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia, alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou.
 • Reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev musí mať chodec idúci mimo obce za zníženej viditeľnosti po krajnici alebo po okraji vozovky.
 • Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky; ak použije chodník, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.
 • Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.
 • Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť. Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky.
 • Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.
 • Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú.
 • Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.
 • Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.
 • Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.
 • Pre organizovaný útvar chodcov, najmä útvar ozbrojených síl, útvar školskej mládeže alebo pre sprievod, primerane platia práva a povinnosti vodičov.
 • Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným svetlom. Vedúci útvaru chodcov a chodci idúci v poslednom rade v smere chôdze musia mať mimo obce za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný bezpečnostný odev.
 • Za dodržiavanie ustanovení pre organizovaný útvar zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.
 • Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo; pritom nemusí byť označený.
 • Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia o chodcoch.
 • V obytnej, pešej a školskej zóne smú chodci používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52 o chodcoch. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.
 • V obytnej, pešej a školskej zóne sú chodci povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

Cyklista

Práva a povinnosti cyklistov

 • Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.
 • Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.
 • Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pe­dále
 • Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev
 • Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viesť osobu mladšiu ako 10 rokov
 1. na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,
 2. v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,
 3. na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.
 • Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou
 • Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava
 • Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť
 • Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov
 • Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo
 • Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci

Projekty na ochranu chodcov a cyklistov financované EÚ

 • Projekty na vylepšenie konštrukcie vozidiel
 • Vývoj systémov využívajúcich senzory krátkeho dosahu, ktoré upozornia vodiča na nebezpečenstvo zrážky s chodcom
 • Budovanie infraštruktúry chodníkov pre cyklistov a chodcov

Úloha automobiliek

Zranenia chodcov a cyklistov pri kolíziách s autami sa snažia eliminovať aj samotné automobilky konštrukciou svojich áut. Stále častejšie sa tak na najnovších modeloch objavujú vystreľovacie predné kapoty (pyrotechnické náboje zodvihnú pri kolízii prednú kapotu, čím vytvoria viac miesta medzi motorom a umožnia deformáciou kapoty zmierniť následky stretu tela s autom), znížené predné masky umožňujúce podobratie chodca v presne definovanom mieste, väčší sklon čelného skla (okrem iného zlepšuje aj aerodynamiku), či mäkšie A-stĺpiky pohlcujúce energiu pri náraze. Pri nákladných vozidlách sú najúčinnejším prostriedkom proti tragickým nehodám predné a bočné zábrany proti podbehnutiu cyklistov a motocyklistov.

Zdroj: Európska komisia, Bezpečnosť na cestách

debata chyba
Články podľa značiek