Slovensko štartuje boj so stáčaním kilometrov. K autám bude ODO-Pass!

Bude pretáčanie tachometrov minulosťou? Ak sa podarí zaviesť v EÚ belgický model, je to možné. U nás začne platiť od 20. mája.

16.05.2018 06:00
debata (7)
Za prvé štyri mesiace tohto roka sa už len... Foto: General Motors
Tachometer - odometer Za prvé štyri mesiace tohto roka sa už len čiastočným zavedením registrácie kilometrov podarilo znížiť počet vozidiel s pretočenými tachometrami z 37 na 10,6 %.

Členské štáty EÚ by mali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov implementovať smernicu, ktorej cieľom je od 20. mája tohto roku zaviesť pri vozidlách kontrolu najazdených kilometrov. Vzorom sa stal belgický Car-Pass. Zavedením množstva opatrení sa v tejto krajine totiž podarilo v priebehu dvanástich rokov znížiť percento vozidiel so zmanipulovanými údajmi z 8,6 % v roku 2006 na súčasných 0,24%. Prax ale ukázala, že predpisy na vnútroštátnej úrovni nepostačujú. Potrebné je zriadenie národných registrov, ich vzájomné prepojenie a zaznamenávanie údajov o životnom cykle vozidla v krajinách jeho registrácie. Cieľom už nie je represia, ale prevencia.

V roku 2016 preto Ministerstvo dopravy SR zriadilo register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Ten bol následne pripojený do európskej platformy na výmenu údajov v doprave EUCARIS. Koncom minulého roka sa začala v rámci kontroly originality vozidiel vykonávať aj kontrola najazdených kilometrov. Systém okamžite potvrdil svoju účinnosť. Koncoročných 37 % zmanipulovaných vozidiel dovezených z Holandska sa za prvé štyri mesiace tohto roka podarilo znížiť na 10,6 %, čiže o 26,4 %. A bude to ešte lepšie. Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke totiž ustanovuje od 20. mája 2018 povinnosť zasielať informácie o vozidlách do RPZV širokej škále štátnych aj privátnych subjektov.

Ide hlavne o informácie z technických a emisných kontrol a kontrol originality, informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o dopravných nehodách od orgánov Policajného zboru, o medzinárodnej preprave od ministerstva dopravy, o opravách a údržbe vozidiel od výrobcov, zástupcov výrobcov vozidiel a všetkých legálnych opravovní. Ďalej ide o informácie o vykonaných priamych alebo sprostredkovaných predajoch vozidiel od fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, o poistných udalostiach vozidiel od poisťovní, ako aj o údaje z odometra ojazdených vozidiel v čase jeho financovania od lízingových spoločností a od znalcov po obhliadke vozidla.

Pretáčanie sa už neoplatí

Cieľom je dosiahnuť takú frekvenciu záznamov, ktorá buď manipuláciu odhalí, alebo ju urobí nezaujímavou. Tým ochráni nielen spotrebiteľa, ale narovnáva aj deformáciu trhu vzniknutú nerovnosťou podmienok a čiernou nelegálnou prácou. Nelegálne prevádzky nebudú mať do RPZV prístup a nimi opravované vozidlá budú pri predaji bez príslušných záznamov, čím sa zníži ich trhová hodnota. Súčasťou registra je aj zoznam oprávnených osôb, ktoré sú výrobcom, zástupcom výrobcu alebo autorizovaným servisom oprávnené manipulovať s odometrami spôsobom určeným výrobcom vozidiel, pričom každá takáto manipulácia musí byť zaznamenaná do RPZV.

Pokiaľ bola vykonaná manipulácia neoprávnenou osobou alebo nebola do registra zaznamenaná, bude sa považovať za neoprávnenú, teda tresnú. Údaje z RPZV budú dostupné formou výpisu len po kontrole odometra a zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumen­táciou. Nebudú bežne poskytované, nakoľko prax ukázala, že dochádza k manipulácii s najazdenými kilometrami tesne nad poslednú známu hodnotu. Výpisy budú vyhotovovať pracoviská kontroly originality a väčšina prispievateľov, a to priamo prevádzkovateľovi vozidla, ktorý ho môže zverejniť, alebo poskytnúť iba záujemcom o kúpu vozidla.

Ku každému vozidlu elektronická história

Niektoré pracoviská kontroly originality sú vybavené mobilnou technikou umožňujúcou kontrolu odometra a tlač výpisu na dohodnutom mieste, napríklad v autobazáre. V súčasnosti existujú dva druhy výpisov. Takzvaný ODO-Pass a ODO-Pass EU. Kým ODO-Pass obsahuje údaje o najazdených kilometroch z RPZV, ODO-Pass EU zahŕňa informácie o najazdených kilometroch z EUCARIS-u. Zákonné oprávnenie tlačiť údaje z EUCARIS-u budú mať len pracoviská kontroly originality (PKO), pretože vykonávajú kontrolu pri dovozoch. Po vyhotovení ODO-Passu EU sa zahraničné historické údaje zaznamenajú do RPZV. Spolu s údajmi z auto society budú tvoriť takzvanú elektronickú prevádzkovú históriu vozidla, ktorá bude neskôr dostupná formou rozsiahleho výpisu.

Falšovanie servisných knižiek sa tak stane minulosťou. Súčasťou má byť dokonca aj kontrola použitých dielov, ich pôvod, či nepochádzajú z krádeže, prípadne boli použité a repasované. Okrem kontroly odometrov, informácií z národných a medzinárodných pátracích systémov o vozidlách a dokladoch, overovaní pravosti identifikátorov a dokladov, majú pracoviská kontroly originality oprávnenie overovať aj evidenčné údaje v evidencii vozidiel a prostredníctvom EUCARIS-u v zahraničných evidenciách vrátane množstva ďalších informácií, napríklad exekučné a iné blokácie vozidiel, záložné práva vedené na vozidlá či povinné zmluvné poistenie.

Pokuta až 100 000 eur

Rovnako ako Slovensko dostáva informácie o dovezených vozidlách z pripojených členských štátov, súčasne je naša krajina povinná tieto údaje poskytovať pri vývoze. Ide striktne o informácie k vozidlu bez osobných údajov ich majiteľov. Od 20. mája tohto roka už môžu právnické a fyzické osoby predávať aj vozidlá so „stočenými kilometrami“, ak je k vozidlu pripojený výpis z RPZV. Referenčnými údajmi na posúdenie manipulácie s kilometrami sú údaje evidované v registri spolu s údajmi z EUCARIS-u. Na iné „certifikáty“ a „overené“ informácie sa nebude pre účely zákona prihliadať. Ak má napríklad servis údaje preukazujúce manipuláciu, je povinný tieto údaje zaznamenať do RPZV, inak sa na ne nebude prihliadať ako na údaje preukazujúce manipuláciu.

V registri je archivovaný každý výpis a tento je dostupný Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI), ktorá má priamy prístup do registra. Pokiaľ k vozidlu nebude v RPZV vygenerovaný výpis v čase jeho predaja po 20. máji 2018, čiže k predávanému vozidlu nebol pripojený výpis a dodatočne sa preukáže, že v čase predaja boli zmanipulované najazdené kilometre, tak SOI za nesplnenie povinnosti uloží pokutu od 3 000 do 100 000 eur. Pri opakovanom porušení má nárok zrušiť danému subjektu živnosť. Predajcovia budú mať pritom oprávnenia tlačiť výpis pod svojou hlavičkou alebo ho požadovať od prevádzkovateľa vozidla.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #stáčanie kilometrov #RZPV
Články podľa značiek