Dopravný psychológ môže skrátiť lehotu platnosti vyšetrenia

V predloženej verzii novely zákona o cestnej premávke navrhuje ministerstvo zdravotníctva spresniť zisťovanie prítomnosti alkoholu, omamných a psychotropných látok u vodičov.

30.03.2011 07:09
alkohol, auto, poistenie, nehoda Foto:
alkohol, auto, poistenie, nehoda
debata

„Malo by byť jasné, o aký druh látky v tele vyšetrovanej osoby ide ako predpoklad vyvodenia sankcií. V tejto súvislosti treba tiež riešiť úhradu nákladov na lekárske vyšetrenie,“ vraví hovorkyňa Katarína Zollerová. „Náklady na zistenie omamných alebo psychotropných látok by mal uhradiť ten, kto oň požiadal, pričom v prípade pozitívneho výsledku by ich hradila vyšetrovaná osoba.“

Rozsah zdravotných a psychologických vyšetrení sa nemenil a ani sa meniť nebude. Zodpovedá totiž príslušnej smernici únie. „Pravidelným lekárskym prehliadkam sú povinní podrobiť sa každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky tí vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb,“ vraví Zollerová. „Ostatní tak musia urobiť najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každé dva roky.“

Ak z hľadiska psychických daností dopravný psychológ vyhodnotí vodiča ako nespôsobilého na šoférovanie, môže potom požiadať o opakované vyšetrenie. Najskôr však až po troch mesiacoch. Lehotu navrhli odborníci z toho dôvodu, že po nasadení liečby sa jej účinky nemôžu objaviť skôr než o tri mesiace.

Podnet môže podať každý

Pri pochybnostiach môže dať podnet na psychologické vyšetrenie vodiča ktokoľvek. „Ak podnet na dopravný inšpektorát príde, ten zváži a požiada osobu, ktorej sa to týka, aby sa vyjadrila. Psychologickému vyšetreniu sa musí podrobiť znovu, len ak o tom inšpektorát vydá aj rozhodnutie, a to v lehote, ktorú jej určí,“ vysvetľuje Milan Hamar. Také podnety sú však podľa neho zriedkavé. „Prichádzajú skôr od lekárov, psychológov. Tí ak zistia, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti ich pacienta pokiaľ ide o šoférovanie, majú povinnosť oznámiť to dopravnému inšpektorátu, ale aj osobe, ktorej sa to týka, do piatich pracovných dní,“ vraví Milan Hamar, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru. „Táto úprava doteraz chýbala, zaviedla sa od júna minulého roka. Odvtedy majú aj oprávnenie skrátiť z piatich na menší počet rokov aj lehotu platnosti vyšetrenia,“ vraví ďalej Hamar. „Môže sa totiž stať, že profesionálny vodič bude potrebovať kontrolnú prehliadku častejšie. Ak dopravný psychológ dospeje k tomuto záveru, príslušný dopravný inšpektorát vydá vodičský preukaz s obmedzenou dobou platnosti. Bude sa vzťahovať len na tie skupiny vozidiel, na ktoré sa vyšetrenie robilo. Napríklad, ak je niekto vlastní vodičský preukaz skupiny C, záver je platný síce päť rokov, ale vzhľadom na liečbu a užívané lieky, prekonané choroby, psychológ dospeje k záveru, že by sa oprávnenie malo vydať len na tri roky a potom sa musí znovu zopakovať.“

Potvrdenie je už na žiadosti

Autoškoly vydávajú žiadateľom o vodičský preukaz už nové tlačivá, ktoré vypĺňajú lekári a dopravní psychológovia. Priamo na nich sa potvrdzuje zdravotná spôsobilosť. Ešte pred začiatkom kurzu musia navštíviť svojho lekára. Skôr ich do kurzu autoškola zaradiť nemôže. Lekár bol predtým povinný vyškrtnúť tie skupiny, na ktoré dotyčná osoba oprávnenie nežiadala, a tie, na ktoré má spôsobilosť, mal nechať prázdne. Teraz sú už skupiny vypustené. Kto robí vodičský na osobné auto, patrí do prvej skupiny a ten, kto na nákladné a vyššie, patrí do druhej. „Samotná žiadosť o vodičský preukaz obsahuje potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky, priamo do nej má posudzujúci lekár povinnosť zaznamenať výsledok prehliadky,“ vraví Katarína Zollerová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva. „Pokiaľ ide o zdravotný stav, možno do úvahy vziať aj výsledky z preventívnej prehliadky.“

Zodpovedá všeobecný lekár

Pokiaľ ide o zrak, spôsobilosť na vedenie motorového vozidla posudzuje všeobecný lekár. Ak má pochybnosti, že človek má problémy so zrakom alebo má neurologické či iné zdravotné problémy, tak ho posiela ma odborné vyšetrenie. Pre autoškoly je však podstatná pečiatka a potvrdenie od všeobecného lekára. Neuznávajú sa totiž potvrdenia od rôznych špecialistov, ušných, očných. V konečnom dôsledku totiž za potvrdenie zdravotnej spôsobilosti nesie zodpovednosť všeobecný lekár. V určitých prípadoch to môže byť aj pediater, tiež lekár pre deti a dorast. Za správnosť údajov na tlačive zodpovedá autoškola.

Psychologické vyšetrenia

Pokiaľ si niekto chce urobiť skúšky na vodičské oprávnenie druhej skupiny, musí absolvovať aj psychologické vyšetrenie. Pred nástupom do kurzu musí byť vyšetrený aj dopravným klinickým psychológom. „Dostáva od nás potvrdenie o psychickej spôsobilosti a od svojho všeobecného lekára potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,“ vraví Táňa Havlíková, certifikovaná klinická a dopravná psychologička. Doklad – kartičku o psychickej spôsobilosti dostáva od psychológa až po absolvovaní kurzu. Už od januára minulého roku sa ňou preukazujú spolu s vodičským preukazom profesionálni vodiči. Vodiči nad 65 rokov sa periodicky podporujú lekárskym prehliadkam a pri pochybnostiach ich ošetrujúci lekár pošle aj na psychologické vyšetrenie. Psychické choroby, ktoré vylučujú spôsobilosť jazdiť, sú v prílohe vyhlášky. Psychická spôsobilosť u vodičov z povolania sa posudzuje každých päť rokov. Za potvrdenie od lekára sa platí od 7 do 15 eur.

Aké sú požiadavky na zdravotnú spôsobilosť vodiča

  • pre určenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín – žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A, B, B + E a T a podskupiny A1 a B1 a držitelia vodičského oprávnenia skupiny AM, A, B, B + E a T a podskupiny A1 a B1 patria do prvej skupiny a žiadatelia o vodičské oprávnenie skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E, držitelia vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E a vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. b) zákona patria do druhej skupiny (§ 29 vyhlášky č. 9/2009)

- v dokladoch o spôsobilosti sa uvádza dátum uplynutia platnosti dokladu

  • príloha č. 5 vyhlášky k zákonu (č. 9/2009) ustanovuje minimálne požiadavky na úroveň telesnej a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel a aj spôsob ich posudzovania
  • zdravotná spôsobilosť osoby patriacej do skupiny 2 je vylúčená, ak má diplopiu alebo poruchu citlivosti na kontrast
  • choroby, poruchy alebo stavy sluchu vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla osobou patriacou do skupiny 1 a skupiny 2 sú ochorenia, poruchy alebo stavy sluchu, ktoré spôsobujú také zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré pri vedení motorového vozidla predstavujú nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách
  • zdravotná spôsobilosť osoby patriacej do skupiny 1, ktorá má diabetes mellitus, je vylúčená, ak sa vyskytuje opakovaná hypoglykémia alebo ak taká osoba má diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie

- u osoby patriacej do skupiny 2, ktorá má diabetes mellitus, sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká, ktoré sa týkajúce vedenia motorového vozidla takou osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny. Napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu

  • ak si profesionálny šofér vyžaduje liečbu inzulínom alebo inými liekmi, môže byť považovaný za zdravotne spôsobilú osobu iba na základe stanoviska z odborného vyšetrenia a iba ak sa u neho v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch nevyskytla opakovaná hypoglykémia, nebol mu diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie. Preukáže čestným vyhlásením, že tento stav dokáže primerane ovládať, a to pravidelným monitorovaním glukózy v krvi najmenej dvakrát denne a v čase, keď vedie motorové vozidlo, že si uvedomuje riziká choroby, že nemá iné obmedzujúce komplikácie v súvislosti s diabetom mellitus. Pravidelne sa podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a jej závery zdravotnú spôsobilosť na vedenie vozidla nevylučujú
  • choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla sú také, ktoré spôsobujú zdravotné komplikácie alebo odchýlky pri vedení motorového vozidla a predstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku. U osoby patriacej do skupiny 1 ide o záchvatové neurologické ochorenia spôsobujúce poruchy vedomia, hyperkinézy a spasticity ťažkého stupňa, stavy po chirurgických zákrokoch, úrazoch alebo ochoreniach nervového systému s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo poruchami pohybu, hlbokej citlivosti alebo ťažkými trofickými zmenami. Tiež o choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo trofickými zmenami v takom rozsahu, že zabraňujú bezpečnému vedeniu motorového vozidla, o záchvatové stavy s poruchou vedomia alebo hybnosti, ako je narkolepsia a kataplexia

- u osoby patriacej do skupiny 2 sú to najmä epilepsia, epileptické syndrómy počas desiatich rokov bez záchvatového obdobia po vysadení antiepileptickej liečby, ale aj iné ochorenia a poruchy nervového systému, ktoré ovplyvňujú spôsobilosť osoby viesť motorové vozidlo

  • duševné poruchy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť sú napríklad schizofrénia, bipolárna efektívna porucha, organická porucha osobnosti, demencia, psychotické poruchy, poruchy osobnosti, konania, emotivity a myslenia v dôsledku chronickej intoxikácie, duševná zaostalosť

- u osoby v prvej aj druhej skupine vylučuje možnosť získať oprávnenie závislosť od alkoholu, alebo ak nie je schopná zdržať sa vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. Ak je závislá od iných návykových látok alebo liečiv, alebo ich kombinácií

ZDROJ: Katarína Zollerová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
Články podľa značiek