Zadržaniu vodičského preukazu za alkohol sa vodiči už nevyhnú

Od septembra by sa malo prísnejšie postupovať voči vodičom, ktorí sa vyhovárajú, že vodičský preukaz stratili alebo si ho zabudli doma.

29.03.2011 07:53
alkohol za volantom, šofér, vodič Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Týka sa to najmä tých, ktorí sa dopravnej polícii odmietnu podrobiť dychovej skúške na alkohol či inú návykovú látku, ale aj tých vodičov, ktorí spôsobia dopravnú nehodu a majú už viac záznamov,“ vraví Milan Hamar, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.

Milan Hamar, riaditeľ odboru dopravnej polície... Foto: Archív
Milan Hamar, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Milan Hamar, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru

Ako postupuje teraz policajt, ak je vodič evidentne pod vplyvom alkoholu či drog a tvrdí, že preukaz pri sebe nemá?

Obyčajne takíto vodiči pri kontrole tvrdia, že si ho zabudli doma alebo stratili. Preukaz vodič mohol skutočne aj stratiť. Teraz je situácia taká, že môže požiadať o vydanie duplikátu, a to aj napriek tomu, že sa deň predtým odmietol podrobiť dychovej skúške alebo ju mal pozitívnu, či už na alkohol, alebo inú návykovú látku. V takých situáciách teraz nemáme žiadne iné oprávnenie.

Aký postup v takých prípadoch navrhujete?

Navrhujeme, aby dopravný policajt priamo na mieste vydal potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu. Bude v ňom aj poučenie, že má vodičský preukaz odovzdať na dopravnom inšpektoráte do siedmich dní, inak mu polícia do 15 dní doručí rozhodnutie o jeho zadržaní. Chcem upozorniť, že nejde o žiadnu fikciu zadržania preukazu, ako sa to mylne vysvetľuje v médiách. Navrhujeme len rozšíriť právomoc policajta zadržať preukaz priamo na mieste aj vodičovi, ktorý preukaz nevydá, a to tak, že mu o tom vystaví potvrdenie. V ňom ho zároveň poučíme, aby na vozidle nejazdil, ďalšia jazda sa mu zakáže, najmä ak jazdil pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť kontrole na ich prítomnosť v tele.

Prísnejšie sa má postupovať aj voči cestným pirátom. V čom by sa mal doterajší postup polície zmeniť?

Takto médiá označili vodičov, ktorí výraznou mierou prekračujú ustanovenú rýchlosť. V súčasnosti musia byť prednostne vybavení v blokovom konaní, čo nám znemožňuje uložiť takýmto vodičom aj sankciu zákazu činnosti. Ide o ustanovenie, ktoré bráni policajtovi presadzovať nekompromisný postih voči tým, ktorí výrazne porušujú pravidlá cestnej premávky. V návrhu novely zákona sa počíta so zrušením tohto zákazu, a teda možnosťou policajta rozhodnúť o tom, či priestupok prejedná na mieste v blokovom konaní, alebo spracuje správu o výsledku objasňovania priestupku a túto postúpi príslušnému dopravnému inšpektorátu. Ďalej sa vec bude prejednávať v riadnom, neskrátenom konaní, kde takémuto vodičovi hrozí pokuta od 150 do 800 eur a zákaz činnosti v trvaní až do troch rokov.

Súčasné znenie zákona hovorí, že policajt má povinnosť neodkladne vodičský preukaz vrátiť v ktoromkoľvek štádiu objasňovania skutku, ak zistí, že nie sú dôvody na zadržanie alebo už pominuli. Čo v tom navrhujete zmeniť?

Navrhujeme, aby ak znalecký posudok potvrdí, že vodič na danom úseku povolenú rýchlosť prekročil a policajt mu vodičský preukaz na mieste nezadržal, má sa za to, že došlo k porušeniu pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. No len ak bola spôsobená dopravná nehoda, za čo je sankcia uloženie zákazu činnosti. Policajt už takto bude môcť zadržať vodičský preukaz v ktoromkoľvek štádiu konania. Ak výzvu rešpektovať nebude, doručíme mu spomínané rozhodnutie o jeho zadržaní.

Akú váhu bude mať rozhodnutie dopravného inšpektorátu, ak bude mať vodič ďalej vodičský preukaz?

Po právoplatnosti rozhodnutia sa na vodiča bude hľadieť ako na osobu, ktorá jazdí bez vodičského oprávnenia, hrozia mu sankcie od 300 do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného do päť rokov. Chcem zdôrazniť, že sa to bude týkať len tých, ktorí závažne porušia pravidlá cestnej premávky. Teda len ak je dôvod na to, aby dopravný inšpektorát alebo súd rozhodol o zákaze činnosti.

Za akých podmienok možno dostať vodičský preukaz

Vodič musí ovládať aktuálne pravidlá cestnej premávky a vedenie vozidla. Odborná spôsobilosť sa zisťuje skúškou, ktorá sa skladá z predpisov o cestnej premávke, náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a T a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, vedenia motorových vozidiel. Túto skúšku zabezpečuje ministerstvo vnútra prostredníctvom skúšobných komisárov a žiadateľa na ňu prihlasuje autoškola, v ktorej sa podrobil príprave na vedenie motorového vozidla.

Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť a splnenie podmienok oprávnenia – potrebný vek, čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukáže, že na území SR má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že u nás študuje viac ako pol roka, je zdravotne a psychicky spôsobilý, podrobil sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak tento zákon neustanovuje inak. Odbornú spôsobilosť nezíska ten, kto nezloží čo len jednu z častí skúšky.

Vodič sa musí podrobiť lekárskej prehliadke, ktorú si sám zaplatí. Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením psychológom s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím môže viesť motorové vozidlo pod podmienkou, že bude používať potrebné zdravotnícke pomôcky, dá si ho technicky upraviť a pravidelne sa bude podrobovať lekárskej prehliadke.

Skúšku spôsobilosti si môže povinne zopakovať aj starší vodič. Napríklad vtedy, ak niekto neviedol vozidlo viac ako dva roky, môže dopravný inšpektorát rozhodnúť o preskúšaní jeho odbornej spôsobilosti, ak dôvodne predpokladá, že uňho nastala zmena tejto spôsobilosti. Tiež ak v posledných dvanástich mesiacoch trikrát závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky. Rozhodne o tom príslušný dopravný inšpektorát – bude absolvovať skúšku z predpisov o cestnej premávke a rozhodne aj o preskúmaní jeho zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Podnet na preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti môže dať dopravnému inšpektorátu aj ošetrujúci lekár, ak má pochybnosti. Dopravný inšpektorát určí lehotu na preskúmanie vodiča. Rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti možno aj vtedy, ak vodič poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.

Ten, komu vodičské oprávnenie bolo odňaté, sa musí pred vrátením preukazu, oprávnenia alebo pred obnovením jeho rozsahu podrobiť preskúšaniu odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla skúškou z predpisov o cestnej premávke. Ak zákaz vedenia motorového vozidla trval viac ako dva roky, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti v celom rozsahu. Znáša aj náklady na preskúšanie.

Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že je spôsobilý viesť len niektoré skupiny a podskupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, alebo len motorové vozidlo osobitne technicky upravené, dopravný inšpektorát jeho oprávnenie obmedzí tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej, psychickej alebo odbornej spôsobilosti.

Oprávnenie sa odoberie tomu, kto nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej, zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, alebo nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil nariadenému preskúšaniu alebo preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Tiež ak nespĺňal niektorú z podmienok na udelenie oprávnenia. Vrátiť alebo obnoviť rozsah oprávnenia možno len po preskúmaní zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, po preskúšaní odbornej spôsobilosti a po splnení ostatných podmienok uvedených v rozhodnutí o odobratí vodičského oprávnenia alebo obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia. Odobrať alebo obmedziť možno len vodičské oprávnenie zaznamenané v našom vodičskom preukaze.

ZDROJ: Zákon o cestnej premávke č.8/2009

Ako si vybrať dobrú autoškolu

Na Slovensku je zhruba 600 autoškôl, reálne však pracuje zhruba tretina z nich. Najlepší spôsob, ako si z nich vybrať, je osobná referencia.

Vybrať si dobrú autoškolu nemusí byť jednoduché. Foto: Pravda, Ivan Majerský
Vybrať si dobrú autoškolu nemusí byť jednoduché. Vybrať si dobrú autoškolu nemusí byť jednoduché.

Dnes už každá musí mať trenažér a poskytnúť autocvičisko a viac-menej každá poskytuje aj učebné pomôcky a cvičné testy, ktoré sú často presne tie isté, ktoré dostane frekventant na záverečnej skúške.

Treba si dávať pozor hlavne na odjazdené hodiny a kilometre. Teóriu sa človek dokáže naučiť z knižiek, ale prax vo vedení vozidla sa naučiť nedá, to sa musí získať.

Niektoré autoškoly ukracujú frekventantov práve o jazdy. Jedna musí trvať minimálne 45 minút a prejdená vzdialenosť minimálne 15 km. Ak tých 15 km prejde za prvých 20 minút, jazda musí pokračovať ešte ďalších 25 minút. Nepočíta sa do toho teória pri vozidle, ani keď je frekventant spolujazdec. Študenti majú často strach a stres z jázd, lebo si neuvedomujú, že sú v zmluvnom vzťahu, kde autoškola je ich zmluvný partner a očakávajú od nej, že ich niečo naučí a bude sa k nim správať s úctou a rešpektom. Nie každý učiteľ si to však uvedomuje.

Podľa prieskumu internetového portálu www.vodicak.sk, ktorý zverejňuje aj zoznam svojich členov, až 72 percent ľudí sa rozhodlo pre autoškolu podľa odporúčaní okolia, u 11 percent zohráva dôležitú úlohu cena, u 7 % dostupnosť a 10 % sa priklonilo ku kvalite deklarovanej autoškolou.

ZDROJ: Mgr. Jozef Hucman, www.vodicak.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
Články podľa značiek