Vodiči pozor! Toto sú najdôležitejšie zmeny v zákonoch za prvý polrok

V priebehu 1. polroku bolo schválených alebo navrhnutých viacero dôležitých zmien v dopravných predpisoch, cestnom zákone a ďalších zákonoch a vyhláškach.

16.06.2021 05:00
debata (28)
Asi najväčšiu pozornosť v 1. polroku vyvolala... Foto: Ivan Majerský, Pravda
evidenčné číslo, ŠPZ Asi najväčšiu pozornosť v 1. polroku vyvolala už schválená prenositeľnosť EČV a zmena ich formátu.

V priebehu prvého polroku tohto roku prišlo k viacerým významným zmenám zákonov a vyhlášok, ktoré sa týkajú vodičov a dopravy. Prinášame sumár tých najzaujímavejších.

Jednoduchšie odťahovanie autovrakov

Správca cesty môže po novom odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, ak je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Nespôsobilosť na prevádzku v cestnej premávke musí pritom trvať najmenej šesť mesiacov. Zmena, platná od polovice mája, výrazne urýchli odťahovanie autovrakov, pretože obíde zdĺhavý spôsob, ktorý to doteraz umožňoval výlučne podľa zákona o odpadoch.

Prísnejšia kontrola parkovania

Mestá a obce získali od mája novú možnosť sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. To doteraz mohla robiť výlučne polícia. Dôležitá je aj ďalšia novinka – previnilec si už nenájde na kolese obligátnu „papuču“, využiť totiž bude možné inštitút objektívnej zodpovednosti. To v praxi znamená, že pokutu za nesprávne parkovanie vám môže dať aj zamestnanec obecného úradu a to tak, že bude môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Pokuta je 78 eur, do 15 dní od doručenia rozkazu stačí uhradiť jej dve tretiny.

Prenositeľné EČV

Tabuľka s evidenčným číslom vozidla (EČV) bude „prenositeľná“ z pôvodného na nového majiteľa motorového vozidla bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt, alebo si pôvodný majiteľ obľúbenú „poznávaciu značku“ bude môcť doživotne ponechať a prenášať z jedného auta na druhé. Novela zákona o cestnej premávke, ktorá tieto zmeny prináša, bude účinná od 1. marca 2022.

Zmena formátu EČV

Zavedú sa celoslovenské evidenčné čísla. Tie už nebudú mať prvé dve písmená označujúce príslušnosť k okresu evidovania, ale začnú sa vydávať od čísla AA-001AA postupne ďalej. Toto by malo tiež platiť od 1. marca 2022.

Zjednodušenie evidencie

Podľa novej právnej úpravy sa tiež zruší tzv. dvojkrokové oznamovanie prevodu držby vozidla na inú osobu. Ak majiteľ doteraz predával vozidlo, musel ísť na dopravný inšpektorát, kde ho na základe splnomocnenia nového majiteľa odhlásil, a nový majiteľ musel ísť na inšpektorát do svojho okresu, kde si ho prihlásil. Teraz sa to bude dať urobiť naraz na jednom mieste kdekoľvek na území Slovenska. Platnosť tejto zmeny je taktiež od marca 2022.

Zrušenie rýchlostného obmedzenia na diaľniciach v meste

Malo by sa zrušiť obmedzenie, že na diaľnici v obci je maximálna rýchlosť 90 kilometrov za hodinu. Keďže diaľnica je nadradená infraštruktúra, nie je dôvod obmedzovať rýchlosť na nej, či prechádza, alebo neprechádza obcou. Ak treba rýchlosť na diaľnici prechádzajúcej obcou obmedziť, má sa vykonať príslušnými dopravnými značkami. Zmena sa navrhuje aj z dôvodu, že podľa európskeho nariadenia z roku 2019 budú novo schválené typy vozidiel od 6. júla 2022 a všetky prvýkrát evidované vozidlá od 7. júla 2024 vybavené systémom inteligentného prispôsobenia rýchlosti. Z diaľnic bude treba odstrániť dopravné značky so začiatkom a koncom obce, lebo systém by nevedel správne rozoznať, aká najvyššia rýchlosť je na diaľnici povolená.

Povinné zápisy do registra prevádzkových záznamov

Ďalšia zmena prináša aj povinnosť zapisovať údaje do registra prevádzkových záznamov vozidiel pre osoby, ktoré prevádzkujú webové sídlo s ponukami na predaj a kúpu áut. Podobne by mali povinnosť zapisovať údaje do registra aj osoby vykonávajúce predaj ojazdených vozidiel nielen v prípade predaja vozidla, ale aj ponuky. Povinnosť zapisovať údaje do registra navrhol rezort dopravy aj pre osoby vykonávajúce nastavovanie alebo iné zásahy v rámci softvéru riadiacej jednotky vozidla. Novela by mohla platiť od novembra 2021, okrem ustanovení súvisiacich s implementáciou nariadenia Európskej únie z roku 2019, ktoré majú účinnosť od 6. júla 2022.

Pokuty za diaľničnú známku

V súčasnosti už niekoľko mesiacov platí, že pokutu možno uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, teda v tejto lehote o nej treba právoplatne rozhodnúť. Ide o zmenu, ktorá bola súčasťou známeho Sulíkovho „kilečka“. Dodržať túto lehotu v praxi takmer nemožné. Ministerstvo dopravy chcelo pôvodne tento stav zmeniť, avšak rovnako extrémne. Pokutu malo byť podľa neho možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však až do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. To neprešlo tiež. Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky by napokon po novom malo byť možné uložiť najneskôr rok od spáchania priestupku, respektíve do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. To by v prípade schválenia mala umožniť novela zákona č.488/2013.

Už vieme, čo je cesta

Novela cestného zákona priniesla aj jednoznačnú definíciu toho, čo je a čo nie je cesta. Všade sa totiž s týmto pojmom narábalo tak samozrejme, že sa akosi pozabudlo na jeho právnu definíciu. Takže po novom z pohľadu zákona od 1. mája tohto roku cesta slúži na dopravné prepojenie obcí, okresov a krajov s mimoúrovňovými alebo úrovňovými križovatkami. To je jej oficiálna definícia.

Taktiež sa nanovo vymedzuje cestné ochranné pásmo. Po novom už nebude viazané na dopravné značky, ale bude automaticky vznikať mimo zastavaného územia obce. Napríklad pri diaľniciach siaha až do vzdialenosti 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu. Ti je dôležité aj preto, lebo sa v ňom nesmú vyskytovať žiadne stavby, vrátane reklamných.

© Autorské práva vyhradené

28 debata chyba
Viac na túto tému: #pokuty #vodiči #cestný zákon #dopravné predpisy
Články podľa značiek