Nová vyhláška prináša zmeny pre motoristov

Motoristov čakajú ďalšie novinky. To napriek tomu, že cestný zákon platí necelé dva roky a v marci tohto roka bol už novelizovaný. A od novembra sú v platnosti ďalšie zmeny.

12.11.2010 05:42
Polícia, Nitriansky hrádok Foto:
Polícia v Nitrianskom hrádku pri Šuranoch zastavovala autá.
debata

Zmeny neprichádzajú na základe zmien v zákone, ale z dôvodu prvej väčšej novelizácie vyhlášky. „Museli sme k tomu pristúpiť najmä v súvislosti so zapracovaním novej európskej smernice o zdravotnej spôsobilosti. Niektoré ďalšie zmeny vyplynuli z praxe,“ hovorí Martin Birnštein z odboru bezpečnostnej legislatívy ministerstva vnútra.

Motoristi sa tak stretnú s niektorými novými dopravnými značkami, informačnými tabuľami, novým umiestňovaním dopravných značiek, ale aj s tým, že nás budú môcť v cestnej premávke zastaviť policajti bez uniformy.

Najviac zmien si však všimnú záujemcovia o vodičské preukazy, keďže sa menia zdravotné kritériá. Obzvlášť zaujímavé sú zmeny pre epileptikov, diabetikov a ľudí so zrakovým hendikepom.

Keďže neznalosť zákona neospravedlňuje a novely sú pre motoristov zväčša nezrozumiteľné, pripravili sme prehľad najdôležitejších zmien. Dopravný analytik Jozef Drahovský si myslí, že by čosi podobné mali robiť samotní tvorcovia zákonov. „Som za novely zákonov aj vyhlášok, najmä ak odstraňujú chyby a sú konštruktívne, veľmi mi však chýba jasný výklad. Veľa vodičov na základe noviel, kde sa dopĺňajú čiarky, vety alebo odseky, jednoducho nemôže pochopiť, čo tým tvorca zákona myslel a ako by to malo v praxi fungovať.“

Desať najdôležitejších zmien v novej vyhláške

1. Zastaviť vás bude môcť aj policajt bez uniformy

Doterajšie znenie cestného zákona umožňovalo vďaka novele z marca tohoto roka príslušníkom dopravnej polície zastavovať vozidlá aj bez rovnošaty. Tento bod vyvolal u vodičov oprávnené obavy z toho, že by mohlo dôjsť k zneužitiu takejto praxe zo strany organizovaného zločinu a že by vodiči museli teoreticky zastaviť každému, kto im dáva pri ceste znamenie. Preto minister vnútra Daniel Lipšic, prisľúbil, že v najbližších dňoch vydá záväzné nariadenie, ktorým vyhlášku skoriguje. Zastaviť vás síce bude môcť aj policajt bez uniformy, bude však musieť byť na rukáve označený reflexnou páskou príslušníka Policajného zboru. Vodiči tak budú jednoznačne vedieť, či ich zastavuje policajt.

2. Odpočítavanie na semaforoch

Možno ste sa už stretli so semaformi s blikajúcou zelenou, ktorá pred rozsvietením oranžového svetla uľahčuje vodičom odhad, či stihnú alebo nestihnú prejsť križovatkou. Nová vyhláška však vytvára pre správcov komunikácií možnosť inštalovať na vybraných križovatkách alebo priechodoch systém digitálneho odpočítania, ktoré informuje vodiča, koľko sekúnd zostáva do zmeny svetelného signálu. Podmienkou je, že farba číslice svetelného signálu odpočtu musí byť vo farbe toho signálu, ktorý je odpočítavaný. Teda pri odpočte zelenej zelený a pri odpočte červenej červený. Rozhodnutie, kde nový systém inštalovať, bude na cestných správnych orgánoch a obciach.

3. Obmedzenie počtu zónových značiek

Centrá miest sú dnes preplnené množstvom dopravných značiek označujúcich obmedzenia pre rôzne zóny. Napríklad zónu zákazu vjazdu pre určité vozidlá, zákazu státia či zónu obmedzenej rýchlosti na 30 km/h. Prax ukázala, že umiestňovanie troch alebo aj viacerých symbolov na jednej tabuli, pôsobí na vodičov chaoticky a že si ich významy v krátkom časovom úseku nedokážu zapamätať. Preto vyhláška obmedzuje počet základných symbolov dopravných značiek na jednej tabuli na maximálne dva. Pritom sa sem nepočítajú dodatkové tabuľky.

4. Značky aj na ľavom okraji

Pri predbiehaní nákladného auta alebo autobusu sa vodičom často stávalo, že nezaregistrovali zvislú dopravnú značku na pravom okraji cesty. Jednoducho preto, že ju nevideli v zákryte iného vozidla. Zvlášť nebezpečné to bolo v situáciách, ak išlo napríklad o značku obmedzujúcu maximálnu povolenú rýchlosť. Nová vyhláška preto prikazuje, že značky Zákaz predchádzania, Zákaz predchádzania pre nákladné automobily a Najvyššia dovolená rýchlosť, musia byť, ak je to technicky možné, umiestnené aj na ľavom okraji cesty. To však bude znamenať aj koniec výhovoriek pri riešení pokút za tieto priestupky.

5. Otáčanie na križovatke

Otáčanie na riadených križovatkách je všeobecne zakázané. Povolené je to len na miestach, kde to umožňuje dopravná značka. Problém vznikal, ak bola takáto značka kombinovaná so semaforom so zelenou šípkou pre odbočenie vľavo. Semafor je totiž nadradený zvislému dopravnému značeniu a šípka vľavo umožňuje len odbočovanie doľava, nie otáčanie. Takáto kombinácia bola teda právne nezmyselná a v krajnom prípade by mohol byť vodič za otáčanie teoreticky pokutovaný. Preto nová vyhláška upravuje možnosť otočiť sa na takto označenej križovatke legálne aj keď na semafore smerová šípka nezobrazuje symbol otáčania. Samozrejme len v čase, keď svieti zelená.

6. Výstraha vypnutého výstražného zariadenia

Na železničných priecestiach sa stretneme s novou dopravnou značkou Výstražné zariadenie vypnuté. Inštalovať sa bude tam, kde nebudú funkčné závory alebo svetelné výstražné znamenia. Dôvod je ten, že celá Európa prechádza na svetelnú signalizáciu železničných priecestí bez bieleho svetla, ktoré doteraz označovalo, že priecestie je voľné. Ostávajú len blikajúce červené svetlá aktivované v čase, keď prichádza vlak. V prípade nefunkčnej signalizácie tak môže byť vodič uvedený do nebezpečného omylu, keď si myslí, že zariadenie je funkčné a priechod je voľný. Nová dopravná značka ho na to upozorní. Vyhláška zároveň definuje nový svetelný signál. Červené striedavo prerušované svetlá na železničnom priecestí so znamením Stoj.

7. Elektronické informačné panely

Vďaka novele dostanú vodiči prostredníctvom elektronických informačných panelov, s ktorými sa stretávame najmä na mestských úsekoch diaľnic, viac informácií. Nebudú teda slúžiť už len na zobrazenie príkazových značiek, napríklad o maximálnej povolenej rýchlosti, ale aj dopravným informáciám. Dozviete sa, či je v sledovanom úseku kolóna, nehoda a zobraziť sa môže aj odporučenie využiť prvý výjazd z diaľnice. Môžu to byť aj informácie a teplote, stave vozovky a podobne.

8. Zosúladenie prechodu plných a šikmých čiar

Doteraz cestný zákon uvádzal odlišné formulácie pre možnosť prechádzania cez plnú vodorovnú čiaru a šikmé čiary, ktoré sa používajú pri šrafovaní určitých častí vozovky. Vyhláška ich zosúlaďuje. Cez plné aj šikmé čiary budeme môcť prechádzať len pri obchádzaní, odbočovaní na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo pri vchádzaní na cestu.

9. Zmeny pravidiel pre žiadateľov o vodičský

Záujemcovia o vodičské oprávnenie budú vyplňovať nové tlačivá. Tie dostanú priamo v autoškolách alebo si ich kúpia v predajniach ŠEVT. Rozdiel je najmä v tom, že súčasťou nového tlačiva je už aj potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky, ktoré sa doteraz predkladalo samostatne.

Pred skúškou z odbornej spôsobilosti bude musieť záujemca preukázať skúšobnému komisárovi, že má na Slovensku zvyčajné bydlisko alebo, že tu študuje najmenej pol roka.

V prípade, ak sa žiadateľ nedostaví na skúšku a nepreukáže najneskôr v deň skúšky závažné dôvody, bude hodnotený známkou „neprospel“.

Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia zvládol skúšku na autocvičisku, ale nezvládol praktickú jazdu v cestnej premávke, pri opakovanej skúške už nebude musieť opakovať tú časť na autocvičisku, ale iba praktickú jazdu.

Menia sa aj minimálne zdravotné kritériá pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, keďže sa zosúlaďujú s európskou legislatívou. Týka sa to najmä epileptikov, diabetikov a ľudí so zrakovým hendikepom.

10. Epileptici majú viac šancí sadnúť za volant

Doteraz bola legislatíva k vodičom trpiacimi epilepsiou veľmi prísna. Na to, aby mohli požiadať o vodičské oprávnenie, alebo sadnúť si za volant po tom, čo im bolo odobraté vodičské oprávnenie, vyžadovala päťročné obdobie bez epileptického záchvatu. Nová právna úprava je liberálnejšia. Znižuje bezzáchvatové obdobie z piatich len na jeden rok. Epileptici tak budú mať väčšie šance zapojiť sa do bežného života. Stav pacienta posúdi lekár, ktorý má zároveň právo podmieniť držanie vodičského oprávnenia pravidelnými lekárskymi prehliadkami. Polícia na základe toho vyznačí vodičovi do vodičského harmonizovaný kód. Pri cestnej kontrole môže potom polícia požadovať od vodiča s touto chorobou potvrdenie od lekára a v prípade, že nedodržal termín pravidelnej kontroly alebo iné obmedzenie lekára, zadržať mu vodičské oprávnenie.

Čo všetko sa už tento rok zmenilo pre vodičov
Zvýšenie pokút pri parkovaní na miestach pre invalidov na 150 až 300 €
Povinnosť vypísania záznamu o dopravnej nehode pri malých nehodách
Dvojdielne technické preukazy od 1. júna (za polykarbonátovú kartičku s čipom zaplatíte navyše 6 eur)
Nové členenie skupín vodičských oprávnení od roku 2013
Postupný prístup získavania vodičského oprávnenia na veľké motorky (skupina A). Bez obmedzenia až po dovŕšení 24 rokov.
Obmedzenie prístupu traktorov na cesty prvej triedy v pracovných dňoch o 7. h do 9. h a v piatok a dňoch pracovného pokoja aj od 16. h do 20. h
Inštruktori autoškôl nebudú musieť používať bezpečnostný pás
Možnosť požiadania o vydanie nového vodičského preukazu po zadržaní (ak vodič nezaplatil pokutu na mieste, následne ju zaplatil, no dopravná polícia mu ho nie je schopná doručiť v čase platnosti dočasného oprávnenia)
Nové testy budú musieť vykonávať iba vodiči, ktorým bol uložený zákaz činnosti vedenia motorového vozidla, a nie všetci, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz
Možnosť zadržania vodičského preukazu vodičom kamiónov, ak odmietnu zaplatiť pokutu za nedodržiavanie povinných bezpečnostných prestávok (na čas kým pokutu nezaplatia)
Zrušenie povinnej kontroly originality pri zmene držiteľa vozidla (len pri dovoze, zmene farby a výmene karosérie)

.

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
Články podľa značiek