Aké situácie môžu pri nehode nastať

08.07.2010 17:50
búračka, nehoda, auto, pzp, poistenie
búračka, nehoda, auto, pzp, poistenie Autor:

S čím všetkým sa v súvislosti s dopravnou nehodou môžete stretnúť?

1. Nesprávny odhad škody

Čo ak pri nehode neodhadnem výšku škody správne? Políciu som nezavolal a škoda je v skutočnosti vyššia. Ako sa to rieši? Bude mi poisťovňa niečo krátiť?

Výška škody sa vždy odvíja od značky a nadobúdacej hodnoty vozidla. Rovnako sa odvíja od počtu poškodených dielov, ktoré sa budú musieť opraviť, príp. vymeniť a lakovať. V prípade, že škoda bude mierne (do 10 %) prevyšovať zákonom stanovený limit, neuplatňujeme v havarijnom poistení žiaden postih.

Aký je zákonom stanovený limit a čo by mali robiť klienti, ktorí nemajú ani hrubý odhad, aká škoda na aute po nehode vznikla? Ako majú postupovať?

Pretože sa môže stať, že nie je možné na mieste odhadnúť výšku vzniknutej škody, odporúčame z opatrnosti privolať Políciu SR (s uvedením tohto dôvodu). Zákonom (č. 8/2009 Z.z., účinný od 1. 6. 2009) stanovený limit na privolanie polície k dopravnej nehode v zmysle § 64 odst. 1 písm. d) je hmotná škoda prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. V tomto prípade ide o škodu prevyšujúcu sumu 3999 €.

2. Tlačivo Správa o nehode

Mal som drobnú nehodu. Ani ja, ani majiteľ druhého auta, s ktorým sme sa na vine dohodli, sme nemali v aute tlačivo o nehode. Bude nás poisťovňa nejako sankcionovať, že sme ho nevyplnili? Mali by sme sa stretnúť, vyplniť ho a zaniesť do poisťovne?

Z havarijného poistenia, pokiaľ je v písomnom oznámení o vzniku škody uvedená úplná identita vinníka a poisťovne, neuplatňujeme žiadny postih.

Ako je to pri PZP?

Klient, ktorý má povinné zmluvné poistenie (teda vinník nehody), musí vzniknutú škodu svojmu poisťovateľovi písomne nahlásiť a priznať aj jej zavinenie.

Je tlačivo správy o nehode všeobecné, rovnaké vo všetkých poisťovniach, alebo nie? Ak ho nemám, kde si ho mám zohnať – v poisťovni, kde mám PZP alebo havarijné poistenie?

Obsah tlačiva je vo všetkých poisťovniach zhodný. Klienti dostávajú Záznam o nehode pri dojednaní poistenia PZP spolu s ostatnými dokumentmi potrebnými na uzavretie poistenia. Dokumenty dostáva klient priamo od sprostredkovateľa poistenia alebo poštou v prípade dojednania poistenia on-line a cez telefón. Záznam o nehode je takisto k dispozícii na internetovej stránke poisťovne, kde si ho môžu klienti stiahnuť.

V akých prípadoch sa tlačivo vypĺňa?

Správa o nehode sa vypĺňa vždy po dohode oboch, prípadne všetkých účastníkov nehody a ak nehodu dopravná polícia ustáli ako škodovú udalosť.

3. Dve poistky. Ktorú použiť?

Mal som nehodu, škoda je okolo 4000 eur. Mám PZP aj havarijné poistenie. Do ktorej poisťovne mám volať? V akom prípade do ktorej?

Ak ste boli vinníkom nehody vy, volajte do poisťovne, kde máte uzatvorené PZP a tiež do poisťovne, kde máte uzatvorené havarijné poistenie. Ak ide o totožnú poisťovňu, je to výhoda. Ak ste neboli vinníkom nehody vy, máte možnosť výberu. Pri zvolení havarijného poistenia vás poisťovňa odškodní v súlade s dojednanými poistnými podmienkami a odráta spoluúčasť. Pri uplatnení škody z poistenia z PZP vám bude uhradená skutočná škoda v súlade s Občianskym zákonníkom. Pri staršom vozidle je možné odrátať zhodnotenie vozidla vplyvom opravy (amortizácia).

Čo je pre klienta výhodnejšie?

Určite odporúčame mať vždy uzatvorené vlastné havarijné poistenie.

4. Vinník neznámy

Na frekventovanej križovatke som mal drobnú nehodu s iným autom. Nebola to moja vina. Dotyčný sa chcel dohodnúť, povedal, že svoju vinu uznáva, ale vraj sa ponáhľa, tak mi dal len telefónne číslo, nech mu zavolám a nadiktuje mi svoje údaje. Ukázalo sa, že číslo je neplatné. Ako sa postupuje ďalej? Mám šancu na náhradu škody?

V prípade, že nemáte žiadne údaje o vinníkovi, vozidle alebo svedkov nehody, je malá šanca na preukázanie vášho nároku. V každom prípade odporúčame bezprostredne po nehode zhotoviť aj laickú fotodokumentáciu, a to ešte pred odstránením vozidla alebo vozidiel z konečnej polohy po nehode, prípadne zhotoviť náčrt s odhadom vzdialeností.

5. Auto poškodené na parkovisku

Na parkovisku som nacúval do auta. Škoda nebude veľká, rád by som sa dohodol, neviem však, komu auto patrí. Ako postupovať? Mám volať políciu? Z akej poistky sa bude hradiť škoda?

Keďže ste spôsobili škodu, ste povinný informovať poškodeného, v ktorej poisťovni máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Zákon predpisuje, že by ste na tento účel mali využiť tlačivo Správa o nehode a jeho kópiu by ste v tomto prípade mali odovzdať poškodenému, t. j. zotrvať na mieste až do príchodu poškodeného, resp. informovať políciu o tom, že ste spôsobili škodu na parkovisku a poškodený nie je známy a nemôže naplniť povinnosť stanovenú zákonom a odovzdať identifikáciu svojho poistiteľa poškodenému. V krajnom prípade a po zvážení situácie môžete kópiu Správy o nehode nechať za stieračom auta. Odporúčame, aby ste si pre vlastnú ochranu vyhotovili fotodokumentáciu z miesta nehody a poškodeného vozidla pre prípad sporu o rozsahu spôsobenej škody. Následne by ste škodu mali ohlásiť v poisťovni, kde máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Poškodený má dve možnosti: môže si škodu uplatniť z vášho povinného zmluvného poistenia, alebo si môže škodu uplatniť zo svojho havarijného poistenia (ak ho má uzatvorené) a následne si poisťovňa, v ktorej má havarijné poistenie, bude škodu uplatňovať v poisťovni, v ktorej máte uzatvorené PZP.

Na parkovisku som si našiel auto s preliačenými dverami, nikde nikto. Škoda je menšia, ale predsa. Mám volať políciu alebo nie? Z ktorej poistky sa bude platiť škoda – mám PZP aj havarijnú.

Najjednoduchšie je uplatnenie si nároku z havarijného poistenia, ak ho máte uzatvorené. Tu je správa polície dôležitá pre posúdenie vplyvu na bezškodovú dobu, bez ktorej by mohla byť škoda posúdená s vplyvom na bonus. Takže ak je vinník neznámy, treba zavolať políciu aj v prípade, ak je škoda nižšia ako zákonom stanovený limit. Na uplatnenie nároku z poistenia PZP škodcu musí byť identifikovaná a preukázaná zodpovednosť prevádzky konkrétneho vozidla.

Trvá vyplatenie peňazí dlhšie, ak je vinník neznámy?

Vedomosť o škodcovi v prípade parkových škôd uplatňovaných z havarijného poistenia nemá vplyv na dobu likvidácie poistnej udalosti. V individuálnych prípadoch má však poisťovňa právo prešetriť priebeh vzniku nehody, prípadne výšku škody.

6. Zákonné termíny

Dokedy mi poisťovňa musí vyplatiť peniaze po nehode? Je na to nejaký zákonom stanovený čas? Od čoho to závisí?

Podľa zákona o PZP 381/2001 par. 11. bod (5) poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti
a) skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný,
b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie, alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako nedoručené.
c) Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.

7. Ak je klient nespokojný

Mám nejaké možnosti, ak nie som s plnením od poisťovne spokojný? Na koho sa môžem obrátiť?

V prvom rade by sa mal klient písomne obrátiť so žiadosťou o prehodnotenie poistného plnenia s uvedením dôvodu, s čím a prečo nie je spokojný, na poisťovňu, ktorá škodu rieši. V druhom rade sa môže obrátiť na právneho zástupcu. Nárok na účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov má podľa zákona o PZP č. 381/2001 par. 4 písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 5 písm. zákon PZP 381/2001 Z.z., alebo písm. b) toho istého zákona a paragrafu alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie.

POZNÁMKA: Prvé štyri situácie opísala Generali Slovensko, ďalšie tri Uniqa poisťovňa

0 debata debata
Články podľa značiek