Všetky zmeny na cestách na jednom mieste. Čo nové platí pre vodičov, chodcov či kolobežkárov?

Na slovenských cestách platia zmeny, o ktorých by mal vedieť každý účastník cestnej premávky. Ďalšie zmeny sa ešte len chystajú. Pozrite si ich prehľad.

29.01.2020 06:00
debata (2)

Od začiatku decembra minulého roku platí nový cestný zákon. Ministerstvo dopravy pristúpilo k zmenám po dvoch rokoch. Pozrite si najdôležitejšie zmeny, ktoré priniesol vodičom, chodcom ale aj kolobežkárom.

1. Kolobežky

Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodičov nemotorového vozidla (rovnako ako je zaradená osoba na bicykli s pomocným motorčekom alebo osoba na samovyvažovacom vozidle – segway), keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov, čo však nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú. Pre kolobežku s pomocným motorčekom budú platiť rovnaké pravidlá ako pre samovyvažovacie vozidlá, čo napr. znamená, že na chodníku budú môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov.

Segway a elektrické kolobežky môžu po chodníku... Foto: Ľuboš Pilc, Pravda
segway Segway a elektrické kolobežky môžu po chodníku jazdiť len rýchlosťou chôdze.

2. Mobilné telefóny v ruke

Zakázané je používať telefón, okrem telefonovania s hands free. Používanie telefónu je upravené tak, že je zakázané držať ho v ruke. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia.

3. Zipsovanie

Striedavé radenie (tzv. zipsovanie) sa bude uplatňovať nielen pri súbežnej jazde pred prekážkou cestnej premávky, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov.

zipsovanie a zniženie jazdných pruhov

4. Záchranárska ulička

Podľa vzoru viacerých iných štátov sa aj u nás zavádza povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici a smerovo rozdelených cestách mimo obce (s účinnosťou od apríla 2020). Už v minulosti sa pri väčších dopravných nehodách na diaľnici ukázalo, že vodiči vytvárajú záchranársku uličku aj bez zákonného príkazu, je však potrebné pre zefektívnenie tohto správania zaviesť jednotné pravidlá vrátane postihu za jej zneužitie vodičmi vozidiel, pre ktorých nie je určená (bude to považované za porušenie pravidiel závažným spôsobom, pričom to bude možné sankcionovať aj prostredníctvom objektívnej zodpovednosti).

5. Cyklisti

Pre cyklistov nad 15 rokov sa vypúšťa povinnosť nosenia prílb mimo obce (pre deti do 15 rokov ostáva táto povinnosť zachovaná bez zmeny, t. j. prilbu musia nosiť všade) a nosenia reflexných prvkov (povinnosť mať reflexné prvky na bicykli ostáva zachovaná). Táto zmena bola opakovane iniciovaná hromadnou pripomienkou verejnosti zastúpenou Cyklokoalíciou a zohľadňuje aj skutočnosť, že žiadny okolitý štát takúto povinnosť nemá a v rámci EÚ povinnosť nosenia prilby pre dospelých cyklistov má podľa našich dostupných informácií len Španielsko. Cyklisti majú povolené jazdiť na bicykli s 0,5 promile alkoholu v krvi, a to na cestičke pre cyklistov a v obci.

Pre cyklistov nad 15 rokov sa vypúšťa povinnosť... Foto: SHUTTERSTOCK
cyklistka, cyklista, Pre cyklistov nad 15 rokov sa vypúšťa povinnosť nosenia prílb mimo obce.

6. Parkovanie na chodníku

Znenie pravidla o parkovaní na chodníku sa zmenilo tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou. Je to z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodca (kde sa voľne pohybujú, hrajú deti).

7. Zmeny pre "nováčikov“

Približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Z celkového počtu evidovaných vodičov tvoria vodiči vo veku 17 až 24 rokov 8 %, za posledných päť rokov však v priemere zavinili ročne smrť 19 % osôb z celkového počtu usmrtených osôb a za rovnaké obdobie zavinili ročne v priemere 21 % dopravných nehôd, pri ktorých bol vodič pod vplyvom alkoholu. Vodičov s vodičskou praxou do dvoch rokov je 5 % z celkového počtu vodičov, spôsobili však až 17 % dopravných nehôd, zavinili smrť 19 % osôb pri dopravných nehodách a tvoria 19 % z vodičov, ktorí spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu.

Z celkového počtu evidovaných vodičov tvoria... Foto: Ľuboš Pilc, Pravda
autoškola Z celkového počtu evidovaných vodičov tvoria vodiči vo veku 17 až 24 rokov 8 %.

Na pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravnej nehodovosti boli prijaté opatrenia zamerané predovšetkým práve na kategóriu vodičov v čase tesne po získaní vodičského oprávnenia. Zavádza sa preto obdoba skúšobnej doby pre mladých začínajúcich vodičov spred roku 2009, navrhované opatrenia sú však precíznejšie a majú snahu riešiť konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole, rehabilitačného programu u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov od jeho udelenia ako vodič dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.

Zavádza sa tak nové opatrenie vo forme rehabilitačného programu pre vodičov zameraného na zmenu postoja a správania, ktorých cieľom je prevencia možnej recidívy rizikového správania vodiča. Navrhnuté opatrenie sleduje okrem zmeny správania aj doplnenie bežných sankčných opatrení (finančné postihy) použitím princípu „čas je cennejší ako finančný postih“. Vzdelávanie bude pozostávať z troch skupinových stretnutí, každé stretnutie potrvá tri vyučovacie hodiny v rozsahu 50 minút, s minimálne jednou psychohygienickou prestávkou počas jedného stretnutia.

Ak sa následne v rámci lehoty dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia dopustí osoba ďalšieho, teda tretieho porušenia pravidiel cestnej premávky závažných spôsobom alebo prekročenia rýchlosti, vodičský preukaz jej bude odobratý na šesť mesiacov. Po vrátení jej začne opätovne plynúť nová dvojročná lehota s rovnakými následkami.

Od 1. apríla 2020 sa bude teoretická skúška vykonávať vo forme elektronických testov s individuálne generovanými otázkami pre každého žiadateľa.

8. „Ešpézetky“ a technické preukazy

„Zámerom ministerstva vnútra bolo zjednodušiť vybavovanie elektronických podaní pri evidencii vozidiel. Ak teda občan použije niektorú z elektronických služieb Národnej evidencie vozidiel, v dôsledku ktorej mu vydajú nové doklady či tabuľky EČV, môže vynechať návštevu dopravného inšpektorátu,“ vysvetlila ministerka vnútra Denisa Saková. "Po vykonaní elektronickej zmeny v evidencii vozidiel polícia zasiela tabuľky EČV a osvedčenia o evidencii, to znamená malý aj veľký technický preukaz, na adresu, ktorú si majiteľ alebo držiteľ vozidla určí, teda domov či na pracovisko. Kuriérovi je pri doručení potrebné odovzdať staré tabuľky aj doklady, ktoré poputujú do skartácie. Ak ich však občan nebude mať pripravené ani pri opakovanom doručení, podľa zákona mu nové kuriér neodovzdá a občan si ich bude môcť prevziať na najbližšom dopravnom inšpektoráte.“

Tabuľky s evidenčným číslom vám doručí kuriér. Foto: Ivan Majerský, Pravda
evidenčné číslo, ŠPZ Tabuľky s evidenčným číslom vám doručí kuriér.

Občan si teda z pohodlia domova cez internet vybaví všetky úkony spojené s prihlásením a odhlásením vozidla a kuriér mu do rúk doručí tabuľky s EČV, ako aj osvedčenia o evidencii. "Šetríme tým čas a tiež peniaze občanom, keďže správne poplatky pri elektronických podaniach sú len polovičné. Zároveň nám to umožní postupne presúvať dopravných policajtov z kancelárií na policajnú prácu v prospech občanov,“ podčiarkla ministerka.

Podľa novely zákona o cestnej premávke od decembra 2019 dopravné inšpektoráty už fyzicky nekontrolujú výrobné čísla vozidiel a pracovníci dopravných inšpektorátov, ktorí vykonávali fyzické porovnávanie výrobných identifikátorov vozidiel, vybavujú žiadateľov o evidenčné úkony. O evidenčné úkony, ktorých vykonanie bolo doteraz naviazané na príslušný okres podľa pobytu alebo sídla držiteľa, už možno požiadať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Ide o tieto zmeny: vyradenie vozidla z evidencie, dočasné vyradenie vozidla z evidencie, zmena farby auta, zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časť II alebo zrušenie takéhoto zápisu, zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov, ak tento zápis nevykonal okresný úrad, výmena neplatného osvedčenia o evidencii. Novinkou tiež je, že pre elektro vozidlá a plug-in hybridy (s možnosťou externého nabíjania) sa na požiadanie vydávajú tzv. elektro TEČ, ktoré sú farebne odlíšené.

9. Sankcie a pokuty

Zlepší sa vymožiteľnosť sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného evidenčného čísla tým, že ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, môže zadržať doklady od auta a „ešpézetky“, čím sa znemožní ďalšia jazda. Vodič v takom prípade môže šoférovať iné auto, nemožnosť ďalšej jazdy sa vzťahuje výlučne len na dané vozidlo, ktoré tak bude slúžiť ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie. Doklady a tabuľka budú vrátené až po zaplatení pokuty.

ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci... Foto: SHUTTERSTOCK
vodič, policajt, pokuta ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, môže zadržať doklady od auta a "ešpézetky".

V rámci objektívnej zodpovednosti sa zaviedla pokuta 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky a 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky a za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde!

Pribudla nová sankcia – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla spočívajúce v tom, že ak došlo v minulosti k porušeniu pravidiel s daným autom, ktoré nebolo sankcionované prostredníctvom objektívnej zodpovednosti (napr. radar zaznamenal evidenčné číslo, ktoré prekročilo rýchlosť, ale nepodarilo sa zistiť držiteľa auta a jeho adresu) a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, uloží rovnakú pokutu priamo na ceste vodičovi/držiteľovi vozidla, ak s tým bude súhlasiť. Ak s takýmto blokovým konaním nebude súhlasiť, bude mu uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku (kauciu) vo výške pokuty, ktorá sa vráti len po uložení riadnej pokuty, inak prepadne v prospech štátu. Ak kaucia alebo bloková pokuta nebude zaplatená priamo na mieste, policajt bude môcť zadržať doklady od auta a ešpézetku až do jej zaplatenia.

V zákone o priestupkoch sa bude rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje (namiesto pokuty 300 až 1 300 eur a zákazu činnosti na jeden až päť rokov bude možné za to uložiť pokutu 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do päť rokov).

V zákone o priestupkoch sa tiež zvýšila horná hranica pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas šoférovania z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní.

Za používanie mobilu za volantom môžete dostať... Foto: SHUTTERSTOCK
vodič, auto, šoférovanie, nehodovosť, mobil za volantom Za používanie mobilu za volantom môžete dostať pokutu až 200 eur.

10. Nižšie nároky na vek

Novú podobu má aj veková hranica pre kategórie vozidiel C a CE. V ich prípade sa znížila veková hranica z 21 na 18 rokov. V prípade kategórie D a DE sa znížila z 24 na 21 rokov, a to pre príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníka alebo profesionálneho vojaka.

11. Systém parkovania

Novelizáciou prešiel aj centrálny informačný systém parkovania. Inteligentné parkovacie preukazy dostanú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Tie im umožnia ľahšie parkovanie vďaka implementovaným senzorom na špecializovaných parkovacích miestach na Slovensku.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #zmeny #poradňa #cestný zákon #prehľad
Články podľa značiek